ࡱ> ^`]y R5bjbj8@{{- sssss8d#\M@( ???????$CE|?9s'''?ssT@KKK'ss?K'?KKn :<=x.J (; ?@0M@H;=F}F@<=<=T=FYF$s=''K'''''??g'''M@''''}F''''''''' 9: 2019D 30D 0P (18th ISAR) ĬY ]­ 1 m8: 8: 0m8: 8: /Yx  ŀ| ȴ8. }Tel.Hp.E-mail30D 18th ISAR (5/22~23) * Proceedings  D: 70̹ ( ), /Ȍ/Ƭ: 50̹ ( ), Y: 20̹ ( ) 30D ISAR ]X”@, ĬYՌ ]D tĬ YՌ (5/24) * Proceedings  D: 15̹ ( ), /Ȍ : 10̹ ( ), Y: 5̹ ( ) 8 | 30D( ISAR) Ĭ Y 8 (5/22~24) : ( ) 30D ISAR 8 (5/22~23) : ( ) Ĭ Y 8 (5/24) : ( ) ) ( ) ֥ ©tܴ ( ) ֥ ( ) 1. 2019Dij ŌD x , ŌD ] ݹ. : Ȍ ŌD(  h) - 3̹, Y (YՀ  h) - ŌD: 1̹ 2. ) :  ֥X ]D a@ ٳ| iȲ. &(,0:N^`bdfj͵͚~͚eRE7)hM^h()5OJPJQJhM^h0G5OJPJQJh0G5OJPJQJo(%h4Hh@t5OJPJQJ\^Jo(1h4Hh5CJOJPJQJ\^JmHnHu7h4Hh()5CJH*OJPJQJ\^JmHnHo(u4h4Hh4H5CJOJPJQJ\^JmHnHo(u.htE5CJOJPJQJ\^JmHnHo(u4h4Hh()5CJOJPJQJ\^JmHnHo(u.hj5CJOJPJQJ\^JmHnHo(u`bjK~kd$$Ifc40(#044 cacf4yt?$$IfWDd`a$gdo $$Ifa$gd@t $dH$a$gd@t $dH$a$gd@tjr   õ|ngZM?Mh|?h=wOJPJQJo(h|?hyOJPJQJhvhyOJPJQJ hWJhyhvhyOJPJQJo(hq5OJPJQJhFWdhR5OJPJQJo(hShy5OJPJQJhSh5OJPJQJo(h}xhy5OJPJQJ hWJh()hFWdh()5OJPJQJh 5OJPJQJho5OJPJQJo(hFWdh()5OJPJQJo(  J eYYM $$Ifa$gd $$Ifa$gd@tkd$$Ifc4,F (0  44 cacf4ytj $Ifgdo H J L T \ ^ ` f h j l n z | ~ ķķ~ngZIZ;Zh@th()5OJPJQJ!h()h()5H*OJPJQJo(h()5OJPJQJo( hWJhhM^h5OJPJQJo(h|?hOJPJQJh|?hOJPJQJo(hM^h5OJPJQJhM^hy5OJPJQJo(h|?hyOJPJQJh|?h(<*OJPJQJo(hM^hy5OJPJQJ hWJhyhvhyOJPJQJhoOJPJQJo(J L T ^ ` h j nbbYMA $$Ifa$gd $$Ifa$gd $$Ifa$ $$Ifa$gd@tkd$$Ifc4XF (0  44 cacf4ytjj l n | ~ H<<0 $$Ifa$gd $$Ifa$gd@tkd$$Ifc4)r (m 044 cacf4ytj~ nbTT>$J$IfWD ^`Ja$gdo$$9DIfa$gd@t $$Ifa$gd@tkd$$Ifc4F (0  44 cacf4ytj   $ & ( , . 0 2 4 6 8 @ B ųŗvvevWHWvvhoCJOJPJQJaJo(h CJOJPJQJaJ h@th()CJOJPJQJaJh()CJOJPJQJaJo(#h@th()CJOJPJQJaJo(hjCJOJPJQJaJo(h|?hjOJPJQJ#h@thjCJOJPJQJaJo( h@thjCJOJPJQJaJh()5OJPJQJo(hj5OJPJQJo(h@th()5OJPJQJo(B D F H J L X \ ` d ϾxaxIB5ht5OJPJQJo( h h()/h()h()5>*B*CJOJPJQJaJph33,ht5>*B*CJOJPJQJaJo(ph332h()h()5>*B*CJOJPJQJaJo(ph33)h()5>*B*CJOJPJQJaJph33,h()5>*B*CJOJPJQJaJo(ph33 h@th()CJOJPJQJaJh()CJOJPJQJaJo(hjCJOJPJQJaJo(#h@th()CJOJPJQJaJo( Z ugg[O $$Ifa$gdjJ $$Ifa$gdj$$9DIfa$gd@t $IfWD` gdJo~{kd$$Ifc0 ( 044 cacytj   " $ & 6 > @ B D F H T V Z \ h IJĕĕĕunahL;X5OJPJQJo( hM^h() h@th()CJOJPJQJaJhjJCJOJPJQJaJo(hjCJOJPJQJaJo(h@thj5OJPJQJ#h@thjCJOJPJQJaJo( h@thjCJOJPJQJaJh@th()5OJPJQJh@th()5OJPJQJo(h()5OJPJQJo("Z \ j P xhhh$ & F $Ifa$gdL;X $$Ifa$gd@t{kd$$Ifc0 ( 044 cacytjh j t v $ & 2 : N P R V X ^ f h ᝖}p}`}p}p}UhoOJPJQJo(h hL;X5OJPJQJo(hvhL;XOJPJQJhL;XOJPJQJo(h;UhL;X5OJPJQJ ho h)hhL;XOJPJQJhL;X5OJPJQJo(hL;Xh)5OJPJQJo(ho5OJPJQJo(hK"5OJPJQJo(hL;XhL;X5OJPJQJo(h;Uh)5OJPJQJ!P R ^ xf$$IfWDd`a$gdo $$Ifa$gd@t{kd$$Ifc60 ( 044 cacytGA  : @ J N øzmZmmLmmhM^hh.OJPJQJo($hPhh.5B*OJPJQJphhM^hh.OJPJQJhh.B*OJPJQJo(ph$hr chh.B*OJPJQJo(ph!hr chh.B*OJPJQJphhh.OJPJQJhh.OJPJQJo(hh)OJPJQJ ho hL;XhvhL;XOJPJQJhchL;X5OJPJQJo(hL;XOJPJQJo( xllXJ $$4$Ifa$gdh.$$4$IfWDd`a$gdh. d$Ifgdh. $$Ifa$gd7R{kdn$$Ifc60 ( 044 cacytGAN R T V p r x 2.2022262:2>2X2\2x2|2222222̱̠̱̿̅̿̿sschdhh.>*OJPJQJ\hdhh.5OJPJQJo(Uhdhh.5OJPJQJhh.5OJPJQJo(! *hr chh.5OJPJQJo(hM^hh.OJPJQJo(hM^hh.OJPJQJhh.OJPJQJo(hx hh.OJPJQJo(hdhh.OJPJQJo(hdhh.OJPJQJ%`$ ](~05/10) : ĬtǴ, (@lj: 102-58206-251 : )\m YՌ a$ Ȑ 8Ĭ Ő] D YՌ E-mail ( HYPERLINK "mailto:ksr@ksr.or.kr" ksr@ksr.or.kr) \ Ȑ8Ĭ }(Tel: ) + E-mail ij ̀ 3. 1X D 5/15 ()|L, YՌ E-mail ( HYPERLINK "mailto:ksr@ksr.or.kr" ksr@ksr.or.kr) ̀ |\ 0 Ȳ. **Ƭ(19D ŌD| \ ֬ \h) ĬY ̹ 8, 8x \ t 4̸] . (, 30D ĬY ٳ 8: ]D ļij\ t|()   The Korean Society of Rheology x226333\4^4(5 $$Ifa$gdh.$2$4$IfVDWD^2`a$gdh.$ & F 2$4$If^2`a$gdh.$$4$If^a$gdh.222223 3 3&3(3,3.333333333333333334442444B4D4H4Z4\4貤tt!h); 5B*OJPJQJo(ph'hh.hh.5B*OJPJQJo(phh uOJPJQJo(hDhh.OJPJQJo(hdhh.OJPJQJo(hx=hh.0JOJPJQJo(hh.OJPJQJjhh.OJPJQJUhh.OJPJQJo(hvhh.OJPJQJ%\4^4444444444455555&5(5¦ssss[sCs6h@ h@tOJPJQJ.h uCJOJPJQJaJfHo(q .hHCJOJPJQJaJfHo(q .hh.CJOJPJQJaJfHo(q 4hLhh.CJOJPJQJaJfHo(q 7hLhh.5CJOJPJQJaJfHo(q @hwhh.5B*CJOJPJQJaJfHo(phq 7h); hh.5CJOJPJQJaJfHo(q (5*5,505256585<5>5B5D55555$a$$a$hkd=$$Ifc((044 cacyt@t(5*5,5.5254585:5>5@5D555555h!JhWJ6OJQJ]hWJ6OJQJ]o(hGjhGUhy hWJh)61h2P:pQ. A!S"S#$S%S $$Ifc!vh#v#v#:V c40,55#/ / / / 4 cacf4yt?$$Ifc!vh#v#v#v:V c4,0+,555/ / / / / / 4 cacf4ytj$$Ifc!vh#v#v#v:V c4X0+,555/ / / / / 4 cacf4ytj$$Ifc!vh#v#v#vm #v#v :V c4)0+,555m 55 / / / / / / 4 cacf4ytj$$Ifc!vh#v#v#v:V c40+,555/ / / / / / 4 cacf4ytj$$Ifc!vh#v #v:V c0,5 5/ / / / 4 cacytj$$Ifc!vh#v #v:V c0,5 5/ / / / / 4 cacytj$$Ifc!vh#v #v:V c60,5 5/ / / / 4 cacytGA$$Ifc!vh#v #v:V c60,5 5/ / / / 4 cacytGA$$Ifc!vh#v(:V c05(/ / 4 cacyt@tv(FĬم/b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHD`D Q\$1$4$a$KH_HmH nHsH tHR@R WJȩ 2$7$8$@&a$5CJOJPJQJ\^JaJ(A ( 0 } 4Bi@B 0\ \4 l4a $k $ 0] L 0@0 Q88!G$0 0 Q8!G$.U`. QXt|l >*B*phD@"D J ijй MѤ¸CJOJPJQJaJLo1L WJ ȩ 2 Char"5CJKHOJPJQJ\^JaJPOBP M^0d1$4$G$B*KHOJPJQJ^J phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vh5I37%һ;HLO:n{RҒa<% ̍W.ݘ--jK11 O?ȩH>M8K 6دk.~8$w &^Kx=[Ԃu}e eSih]*S^ z}4i6kNN󴻵fKWdnu:f+5 ؘïVހ,9ot6Uo@:_h6\E&sh~?^@ƜmWV3DC]Ř'jQ6}h Ê&HMS2>CoR/4G$}ASO1$ƌꋧ߿x}rt{h 9qWUr/_䗟& I4W~{ן 2|Hc"5rx x$8K)f!o ("U˓ێHLx%Eh^%3'IX\Lʸ=xwq7Iz*݈8b2((>!ݢԱ|-:VdHGN4m2f&pV9pU?$1eܠ#,@DT2Nl)5Pڝ5o(ϾyP!Z7̜czxr7FoIK -7%m%zQ>}ab(Ӻ%Mi26PSFJӄK؁> uIYd`B$h2#Jr G3\I[챳$rHvx`Wp~(Bsher!# fu-ԩՍh(: L^5AW@#f$v>bp.H#Iy)'Xĭɾ8̮]WR3/ȒrrVs!mo gfxS$f!dhb6lt#h &Mʚ6k;݂1ckN4vќ\ ނ &f%0Y7PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!stheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @ ,,,,,/j B h N 2\4(55 J j ~ Z P (55 Mp~XX` # @H 0( 0( B S ?[8X_L]11be:A25y|Y\|~5<3333333333331P]/'55779WZ\fPP[['KMlm `(P9 $4 `":vxdt7>\3DW7'D24֡S>*z.ql@Nk.MG(_X}Y`v2XOyJ^`OJ PJQJ ^Jo(l p^`pOJ QJ o(n @p^@`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l ` p^` `pOJ QJ o(n p^ `pOJ QJ o(u p^ `pOJ QJ o(l p^`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(uppp^p`p56CJOJ PJ QJ o(n p ^ `pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u , p, ^, `pOJ QJ o(l p ^ `pOJ QJ o(n L pL ^L `pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l lpl^l`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u^`o(.^`OJPJ QJ^Jo(-^`o()^`OJ PJ QJ ^Jo(l` p` ^` `p. p ^ `p. p ^ `p.p^`p.p^`p.^`o()3p3^3`p.p^`p.SpS^S`p.p^`p.s ps ^s `p. p ^ `p. p ^ `p.#p#^#`p.**^*`OJ PJ QJ ^Jo(l p^`pOJ QJ o(n rpr^r`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l p ^ `pOJ QJ o(n " p" ^" `pOJ QJ o(u p ^ `pOJ QJ o(l BpB^B`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u^`OJ PJQJ ^Jo(l p^`pOJ QJ o(n @p^@`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l ` p^` `pOJ QJ o(n p^ `pOJ QJ o(u p^ `pOJ QJ o(l p^`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u^`o(.^`OJ PJ QJ ^Jo(l@p@^@`p.p^`p.` p` ^` `p. p ^ `p. p ^ `p.p^`p.p^`p.p^`p56CJOJ PJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l / p/ ^/ `pOJ QJ o(n p ^ `pOJ QJ o(u O pO ^O `pOJ QJ o(l p ^ `pOJ QJ o(n opo^o`pOJ QJ o(u0^0`o( p^`phH. xp^x`phH. p^`phH. p^`phH. ( p^( `phH. p^ `phH. H p^H `phH. p^`phH.^`OJ PJ QJ ^Jo(l p^`pOJ QJ o(n @p@^@`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l ` p` ^` `pOJ QJ o(n p ^ `pOJ QJ o(u p ^ `pOJ QJ o(l p^`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u^`OJ PJ QJ ^Jo(l p^`pOJ QJ o(n @p@^@`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l ` p` ^` `pOJ QJ o(n p ^ `pOJ QJ o(u p ^ `pOJ QJ o(l p^`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(u^`OJ PJ QJ ^Jo(l p^`pOJ QJ o(n @p@^@`pOJ QJ o(u p^`pOJ QJ o(l ` p` ^` `pOJ QJ o(n p ^ `pOJ QJ o(u p ^ `pOJ QJ o(l p^`pOJ QJ o(n p^`pOJ QJ o(uq^q`OJPJQJ^Jo(-)p^)`pOJ QJ o(hHnp^`pOJ QJ o(hHuIp^I`pOJ QJ o(hHl p^ `pOJ QJ o(hHni p^i `pOJ QJ o(hHu p^ `pOJ QJ o(hHlp^`pOJ QJ o(hHnp^`pOJ QJ o(hHu $4 S> 7'D2Y`MGX":`>Oyql@ |    &\G    `o]+   .!    3l        vH    &\G     L    f    f    f    JD    > z;Tsr:z;Ta%ibONhsr:{O@ o ); E0GHu3yS mt4H7&!K"{"4&()(<*l/T=0|2<3{5`6u:Uj?|?@GAtEeFXoHYI!JQ7RVp%XL;Xt\M^Q_O:bFWdnXe7bfef)NghG]i"dlmn|n!Up%rert@t uv6vfLv nw,_x}x(7{6}Jo~=wqT+YtyW/mpPoinQwhcRm;UYjv;W`Q fRGS?X^u_BEJb h.wjJ0 ')WJU@ 4 2Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial3> /|)ѹ@ ?. x@Arial Black/ |i0д;|i0Batang9> |i0˳Dotum9 \Ց…p9> |i0tGulim;WingdingsA$BCambria Math qShzDugku'W$'!"!%),.:;?]} 2 3 ! 0 0 0000 =]$([\{ 0 0 0000;[S23QHX ?J2! xx 10 ISAR 2010D Ĭ Y \Ԍ 貕x \m YՌ YՌ i Z'`IZ'@     Oh+'0 $0 P \ h t(10ȸ ISAR 2010 мǥȸܹ ѱȸNormal ȸ5Microsoft Office Word@F#@ b@#|@b J ՜.+,D՜.+,h$ hp ѱбüѿȸ &10ȸ ISAR 2010 мǥȸ  8@ _PID_HLINKSA =Qmailto:ksr@ksr.or.kr=Qmailto:ksr@ksr.or.kr "#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry F8J aData !1Table)FWordDocument8@SummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q